Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

1. MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE:

 • aktualny odpis księgi wieczystej,
 • podstawa prawna nabycia nieruchomości czyli akt notarialny sprzedaży – kupna mieszkania,
 • zaświadczenie o aktualnych opłatach zaliczkowych do wspólnoty lub administracji (czy brak zaległości),
 • zaświadczenie o nie zaleganiu w należnościach podatkowych od nieruchomości (zaświadczenie z urzędu gminy),
 • przed podpisaniem aktu notarialnego należy wymeldować wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem (zaświadczenie z gminu wydział obsługi mieszkańców – meldunki).

2. DOM LUB  INNA  NIERUCHOMOŚĆ MIESZKANIOWA:

 • aktualny odpis księgi wieczystej,
 • podstawa prawna nabycia nieruchomości czyli akt notarialny sprzedaży – kupna,
 • wypis z ewidencji gruntów z wyrysem (mapa geodezyjna z granicami działki),
 • zaświadczenie o nie zaleganiu w należnościach podatkowych od nieruchomości (zaświadczenie z urzędu gminy).

3. MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE:

 • aktualny odpis księgi wieczystej w przypadku gdy jest ona założona,
 • w przypadku gdy lokal nabywaliśmy – akt notarialny – umowa sprzedaży,
 • decyzja zarządu spółdzielni o przekształceniu lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu,
 • zaświadczenie zarządu spółdzielni, że jest się właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu,
 • zaświadczenie o aktualnych opłatach czynszowych do spółdzielni i o ich nie zaleganiu,
 • książeczkę opłat czynszowych.

4. NIERUCHOMOŚĆ NA GRUNCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO:

 • w zależności od nieruchomości  pkt 1 lub 3,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z wpłatami tytułem użytkowania wieczystego.

5. DOM W TRAKCIE BUDOWY:

 • aktualny odpis księgi wieczystej,
 • podstawa prawna nabycia nieruchomości czyli akt notarialny,
 • wypis z ewidencji gruntów z wyrysem (mapa geodezyjna z granicami działki)
 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego.

6. DZIAŁKA – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA:

 • aktualny odpis księgi wieczystej,
 • podstawa prawna nabycia nieruchomości czyli akt notarialny,
 • wypis z ewidencji gruntów z wyrysem (mapa geodezyjna z granicami działki),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.